23, మే 2006, మంగళవారం

స్నేహితం...

పరిమళాలనవ్వులు చల్లే పువ్వులతో…
పసిడి వన్నెకాంతుల చిందే ఆకులతో…

వయ్యారి వంపులున్న కొమ్మలతో…
ఒక అందమైన వృక్షం లాంటిది.. మన స్నేహం.

నవ్వేపువ్వుని కావాలని అడిగితే…
కోస్తున్నప్పుడు.. బాధను మరచి నవ్వుతూ..ఇస్తుంది.

ఒక ఎండుకొమ్మను అడిగితే…
జీవాన్ని వెలికి తీసి.. ఎండు కొమ్మగా. మార్చి.. ఇస్తుంది.

లోపలున్న వేరుని అడిగితే..;
తన స్థానం కదులునని తెలిసినా.. నీ కోసం తీసిస్తుంది.

నీకేం కావాలో నువ్వే కోరుకున్నావు.
నీతో ఎలా ఉండాలో నువ్వే చెప్పావు…నేస్తమా.!!

మన స్నేహమనే.. ఈ వృక్షాన్ని నిలుపుకోవడానికి..
నే..చేసే ప్రయత్నం.. తప్పా???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...